Veelgestelde vragen

Maatschappelijk ondernemen
DGA

Certificering

Familie-
bedrijven

Erfrecht

Fusies & splitsingen

Start-
ups

Personen met vermogen

Vragen over maatschappelijke ondernemingen

Welke juridische vorm past bij mijn maatschappelijke bedrijf?

De wet kent op dit moment nog geen specifieke rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemingen.

Je kan op dit moment grofweg kiezen uit de volgende rechtsvormen:
a. De stichting
b. De BV
c. De BV-stichting structuur
d. De coöperatie

In de statuten van iedere rechtsvorm kunnen verschillende specifieke bepalingen worden opgenomen ter borging van het maatschappelijke karakter.

Wat is het verschil tussen een BVm en een BV?

Allereerst merken we op dat de BVm thans nog niet wettelijk verankerd is maar dat er een consultatieperiode over een voorgenomen invoering van de BVm net is verstreken.

Vooralsnog wordt de strekking dat een BV en een BVm straks dezelfde rechtsvorm hebben met dien verstande dat maatschappelijke ondernemingen zich straks duidelijk herkenbaar kunnen maken. De BVm moet zich ook onverminderd aan alle voorschriften voor BV’s blijven voldoen, op basis van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voor met name zakelijke relaties wordt daarmee duidelijk dat ze met een bedrijf te maken hebben dat maatschappelijke impact vooropstelt boven het uitkeren van winst aan aandeelhouders. De winst blijft voor een goed deel behouden voor het verder realiseren en uitbouwen van maatschappelijke impact.

Als de BVm-wet op een BV van toepassing is, dan dient hiervan opgave te worden gedaan in het handelsregister. In de handelsnaam kan de toevoeging “besloten vennootschap met maatschappelijk doel” worden gebruikt”. Alleen een BVm mag die aanduiding in de handelsnaam voeren.

Een BVm zal worden verplicht een in de statuten omschreven doel van maatschappelijk belang na te streven of te bevorderen met haar werkzaamheden. De statuten bevatten een bepaald soort werkzaamheid dat in overeenstemming moet zijn met een doel van maatschappelijk belang.

De notaris dient bij notariële akte te verklaren dat de statuten aan de wettelijke vereisten voldoen.

Kan ik al een BVm oprichten?

Nee, op dit moment is het nog niet mogelijk om een BVm op te richten. Het is wel mogelijk om een gewone BV op te richten waarbij je in je statuten reeds een doel opneemt dat je een maatschappelijk belang nastreeft.

Vragen over familiebedrijven

Hoe draait mijn familiebedrijf verder als ik wilsonbekwaam word?

Wanneer je voor onbepaalde tijd wilsonbekwaam bent, is het zaak dat de continuïteit van het familiebedrijf niet in gevaar komt.

Bij ziekte van een ondernemer is het belangrijk om te regelen dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is. Wie wordt het aanspreekpunt voor leveranciers en klanten? Wie is rechtsgeldig bevoegd om bijvoorbeeld een werknemer te ontslaan of een huurcontract voor een nieuw bedrijfspand te ondertekenen? Wie stelt de jaarrekening vast? Wie regelt de overboekingen van de BV naar privé? Wie voert het feitelijke bestuur? Dit zijn zowel vragen van juridische als feitelijke aard.

Om medische of persoonlijke wensen vast te leggen/te behartigen, kan je een levenstestament opstellen bij de notaris. Dit is een notariële akte, waarin zaken worden vastgelegd, een testament welke niet “werkt” bij overlijden, maar tijdens leven.

Op zakelijk vlak is het goed om ook iemand te benoemen die over het bedrijf gaat. Zorg hierbij ook voor een inschrijving van deze bevoegde bij de Kamer van Koophandel. Wie je benoemt, bepaal je zelf. Dit kan voor bepaalde zaken je levenspartner zijn, maar die hoeft niet altijd de meest geschikte persoon te zijn om de onderneming te besturen. Je kunt ook verschillende personen aanwijzen voor medische, persoonlijke of zakelijke beslissingen.

Kijk ook eens naar de bestaande documenten, zoals de statuten van de onderneming en eventuele aandeelhoudersbesluiten. Breng in kaart welke voorzieningen misschien al zijn getroffen om de juridische continuïteit door te laten lopen. Zo bevatten alle statuten een regeling over belet- en ontstentenis: wie heeft het bestuur als een bestuurder afwezig is? Wat zeggen de statuten op dit punt? Veel statutaire belet-regelingen geven de mogelijkheid om elk jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders een vervangende bestuurder aan te wijzen. Bieden de statuten deze mogelijkheid dan is het natuurlijk zonde om hier geen gebruik van te maken.

Hoe kan ik mijn familiebedrijf fiscaal zo vriendelijk mogelijk overdragen aan de volgende generatie?

Het liefst wil je het familiebedrijf met zo min mogelijk fiscaal-nadelige gevolgen overdragen aan de volgende generatie. Vanuit dat fiscale oogpunt is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) een van jouw belangrijkste vertrekpunten bij een bedrijfsoverdracht. Deze regeling is niet alleen zeer bepalend voor jouw eigen (financiële) positie, maar zeker ook voor de continuïteit van het bedrijf dat je achterlaat.

Vanuit het perspectief van ‘de overdrager’ is bedrijfsopvolging een lastig thema. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de emotionele lading van de beslissing die je maakt. Relevant vanuit financieel-fiscale optiek zijn vooral vragen als: hoe financier ik mijn ‘oude dag’? Wat moet mijn bedrijf opleveren? Schenken of verkopen aan de volgende generatie? Of misschien zelfs wel aan een derde?

Het overdragen aan de volgende generatie kan, met de nu nog gunstige BOR regeling, plaatsvinden met de warme hand (schenken) of met de koude hand (overlijden).

BOR: overdracht niet of nauwelijks belast
Het kunnen toepassen van de BOR betekent dat de overdracht van jouw onderneming (via schenking of vererving) niet of nauwelijks wordt belast. En dat is in veel opvolgingsprocessen natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde.

Fiscale faciliteiten en vrijstellingen
De BOR creëert een doorschuiffaciliteit voor de heffing van inkomstenbelasting (25%) en een vrijstelling voor de schenk-/erfbelasting (successiewet). Voor de inkomstenbelasting is die doorschuiffaciliteit 100%. Voor de schenk- en erfbelasting is de verkrijging van een onderneming met een waarde tot circa een miljoen euro vrijgesteld van belastingheffing. Voor zover de waarde van de onderneming daar bovenuit komt, geldt een vrijstelling van 83%. Dit betekent dat slechts 17% van de additionele waarde wordt belast (doorgaans met een heffing van 10 tot 20%). Er moet te allen tijde sprake zijn van een (actieve) onderneming!

De BOR is niet nieuw, maar in de praktijk – en dat blijkt voor veel bedrijven een probleem – wel een vrij technische regeling. Het is niet zomaar een aftrekpost. Zo zal er veelal afstemming met de Belastingdienst moeten plaatsvinden om de fiscale faciliteiten op de juiste wijze toe te passen.
Bovendien vragen de specifieke wensen van de overdrager en/of de opvolger vrijwel altijd om een maatwerkoplossing.

BOR extra ingewikkeld voor vastgoedbedrijven
De belastingdienst erkent vastgoedbedrijven niet ‘standaard’ als ondernemingen, waardoor het toepassen van de BOR niet altijd mogelijk is. Terwijl zij natuurlijk net zo goed willen voorkomen dat de continuïteit van hun onderneming in het gedrang komt door belastingheffingen. Het is in elk geval altijd de moeite waard om – met kennis van de feiten en toetsing aan het wettelijk kader – te beoordelen of je de faciliteiten van de BOR toch kunt toepassen en afstemmen met de Belastingdienst. Met als grote discussiepunt: ben je als vastgoedbedrijf aan het beleggen of ondernemen?

Fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging
Voor elk familiebedrijf is en blijft de toepassing van de BOR in een bedrijfsopvolgingstraject een ingewikkelde, technische regeling. Maar wel met een riante uitkomst, mits je de regeling op de correcte wijze toepast.

Afschaffing BOR?
De (reikwijdte van de) BOR staat al enige jaren ter discussie: moet de regeling worden gecontinueerd, versoberd of wellicht zelfs volledig afgeschaft worden? Het is raadzaam de ontwikkelingen te blijven volgen en tijdig te anticiperen.

Hoe houd ik zelf de zeggenschap als mijn kinderen (mede-)eigenaar zijn?

Als je van plan bent om je familiebedrijf over te dragen aan de kinderen maar je wil feitelijk nog wel de zeggenschap houden, wordt er in de praktijk vaak gekozen voor certificering.

Aandelen worden gecertificeerd door een DGA, als gevolg waarvan hij/zij ten tijde van de certificering alle aandelen in het familiebedrijf (al dan niet indirect) overdraagt aan de stichting en hiertegen certificaten van aandelen terugkrijgt. Vervolgens kan hij/zij als bestuurder van de STAK de zeggenschap op de aandelen uitoefenen. De juridische eigendom (zeggenschap) zit immers bij de STAK. De economische rechten zitten bij de certificaathouders.

Tot op het moment van overlijden van de ondernemer verandert er dus nog niets ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de certificering. Echter, op het moment van overlijden van de DGA zullen de aandelen niet vererven aangezien deze zich op dat moment in de STAK bevinden. De zeggenschap van de aandelen zal in de STAK blijven. De DGA kan zelf zijn/haar opvolgende bestuurder(s) in de STAK benoemen.

De certificaten van de aandelen kan de DGA/ondernemer al dan niet gefaseerd schenken of overdragen middels een verkoop aan de kinderen. Als gevolg hiervan houdt de DGA/ondernemer alle zeggenschap in de onderneming, maar komt de waarde van de onderneming toe aan de houders van de certificaten (gezamenlijk).

Wat is een familiestatuut?

Een familiestatuut is een document waarin je afspraken over het bedrijf samen vastlegt. Toewijding van de familieleden die betrokken zijn bij de totstandkoming van een familiestatuut is belangrijk. Door op een goede en constructieve manier de dialoog aan te gaan, vergroot je de kans dat de familieleden zich zullen houden aan het familiestatuut.

Vragen over startups

Welke juridische vorm past het beste bij mij startup?

Welke rechtsvorm het beste bij je past, hangt af van jouw specifieke situatie en wensen. Belangrijkste overwegingen zullen daarbij zijn: aansprakelijkheid, fiscale behandeling en uitstraling. Als startende kleine zelfstandige zul je om fiscale redenen vaak eerst jouw onderneming in een eenmanszaak willen drijven. Aan de andere kant ben je meteen eenmanszaak wel met je privé-vermogen aansprakelijk voor schulden. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld samen onderneemt middels een VOF. Bij rechtspersonen, zoals een BV, is sprake van een zelfstandige entiteit met een afgescheiden vermogen en ben je alleen in uitzonderlijke gevallen in privé aansprakelijk.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het opzetten van een startup?

Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. De tien belangrijkste aandachtspunten zijn:

  1. Onderzoek jouw mogelijkheden en test jouw kwaliteiten
  2. Verken de markt en bepaal je strategie
  3. Maak een financieel plan en kijk of je financiering nodig hebt
  4. Bedenk een unieke bedrijfsnaam en check of de domeinnaam (www.xxxx.nl) nog vrij is op het internet
  5. Kies een rechtsvorm
  6. Zorg dat jouw administratie voldoet aan de eisen
  7. Regel algemene voorwaarden en verzekeringen
  8. Voldoe aan alle wettelijke eisen
  9. Schrijf je onderneming in bij KVK
  10. Ga op zoek naar klanten

Hoe houd ik zelf de zeggenschap als mijn kinderen (mede-)eigenaar zijn?

Als je van plan bent om je familiebedrijf over te dragen aan de kinderen maar je wil feitelijk nog wel de zeggenschap houden, wordt er in de praktijk vaak gekozen voor certificering.

Aandelen worden gecertificeerd door een DGA, als gevolg waarvan hij/zij ten tijde van de certificering alle aandelen in het familiebedrijf (al dan niet indirect) overdraagt aan de stichting en hiertegen certificaten van aandelen terugkrijgt. Vervolgens kan hij/zij als bestuurder van de STAK de zeggenschap op de aandelen uitoefenen. De juridische eigendom (zeggenschap) zit immers bij de STAK. De economische rechten zitten bij de certificaathouders.

Tot op het moment van overlijden van de ondernemer verandert er dus nog niets ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de certificering. Echter, op het moment van overlijden van de DGA zullen de aandelen niet vererven aangezien deze zich op dat moment in de STAK bevinden. De zeggenschap van de aandelen zal in de STAK blijven. De DGA kan zelf zijn/haar opvolgende bestuurder(s) in de STAK benoemen.

De certificaten van de aandelen kan de DGA/ondernemer al dan niet gefaseerd schenken of overdragen middels een verkoop aan de kinderen. Als gevolg hiervan houdt de DGA/ondernemer alle zeggenschap in de onderneming, maar komt de waarde van de onderneming toe aan de houders van de certificaten (gezamenlijk).

Wat is een familiestatuut?

Een familiestatuut is een document waarin je afspraken over het bedrijf samen vastlegt. Toewijding van de familieleden die betrokken zijn bij de totstandkoming van een familiestatuut is belangrijk. Door op een goede en constructieve manier de dialoog aan te gaan, vergroot je de kans dat de familieleden zich zullen houden aan het familiestatuut.

Vragen over DGA

Welke rechtsvorm kan ik het beste kiezen voor mijn onderneming?

Welke rechtsvorm het beste bij je past, hangt af van jouw specifieke situatie en wensen. Belangrijkste overwegingen zullen daarbij zijn: aansprakelijkheid, fiscale behandeling en uitstraling. Als startende kleine zelfstandige zul je om fiscale redenen vaak eerst jouw onderneming in een eenmanszaak willen drijven. Aan de andere kant ben je met een eenmanszaak wel met je privé-vermogen aansprakelijk voor schulden. Bij rechtspersonen, zoals een BV, is sprake van een zelfstandige entiteit met een afgescheiden vermogen en ben je alleen in uitzonderlijke gevallen in privé aansprakelijk.

Hoe richt ik een BV op?

Een BV wordt opgericht via de notaris. De notaris stelt de akte van oprichting op met daarin de statuten. De BV moet door één of meer meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen worden opgericht. De akte van oprichting bepaalt dat de oprichter(s) ook de enige aandeelhouder(s) is/zijn. Na oprichting wordt de BV ingeschreven in het Handelsregister en het UBO-register van de Kamer van Koophandel en wordt het aandeelhoudersregister bewaart ten kantore van de vennootschap.

Waarom is één BV geen BV?

Met de stelling ‘één BV is geen BV’ wordt gedoeld op de holdingstructuur. Dit is een structuur van twee of meerdere vennootschappen (BV’s). Waarom zou je meerdere BV’s optuigen? Een van de meest belangrijke doelstellingen is het spreiden van risico’s.

Eén BV
Onderneem je vanuit één BV, dan zijn hier alle bedrijfsactiviteiten in ondergebracht. Niet alleen je feitelijke onderneming, maar ook een eventueel bedrijfspand, overtollige liquiditeiten en je pensioen in eigen beheer of oudedagsverplichting (voor zover je deze nog niet hebt afgekocht). Dat is overzichtelijk.
De medaille van één BV kent ook een keerzijde. Schuldeisers kunnen zich verhalen op het hele vermogen van de BV. Dus ook op het pand.

Holdingstructuur
In een holdingstructuur zijn meerdere BV’s onderling met elkaar verbonden. Je houdt zelf de aandelen in de holding (de moedermaatschappij). De holding houdt op haar beurt de aandelen in een tussenholding, een vastgoed-BV of de werk-BV. Op deze manier scheid je het bedrijfspand, de overtollige liquiditeiten en de oudedagsverplichting van de risicovolle(re) ondernemingsactiviteiten uit de werk-BV. Dit biedt meer veiligheid en flexibiliteit.
Ook deze medaille heeft een keerzijde: een holdingstructuur brengt extra kosten met zich mee. Voor iedere BV geldt een afzonderlijke inschrijving bij de KvK, een aparte administratie en een jaarrekening (die vervolgens ook moet worden gepubliceerd).

Ben ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van een BV?

Als uitgangspunt is een bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de BV. Dat kan anders zijn, als de bestuurder zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld. Van onbehoorlijk bestuur kan bijvoorbeeld sprake zijn als de bestuurder namens de vennootschap verplichtingen aangaat waarvan hij weet dat de vennootschap deze niet kan nakomen en de vennootschap geen verhaal biedt voor de geleden schade. Een andere veel voorkomend voorbeeld is het te laat deponeren van de jaarrekening.

Wij zijn met zijn tweeën bestuurders van een BV en ieder voor de helft (50%) aandeelhouder. We hebben een conflict. Wat te doen?

Bij een 50%-50% verhouding kan er een patstelling ontstaan. Er is sprake van een impasse als er geen aandeelhoudersbesluiten kunnen worden genomen en als gevolg daarvan geen bestuurders kunnen worden benoemd of ontslagen, geen jaarrekening kan worden vastgesteld, e.d. De impasse kan eenvoudig voorkomen worden door in de statuten van de vennootschap een regeling (bijvoorbeeld een arbitrageregeling) op te nemen ten aanzien van de besluitvorming bij een patstelling. Ook in een aandeelhoudersovereenkomst kan hier een regeling voor op worden genomen (deadlock-bepaling).
In het geval er in de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst niks geregeld is kan er een enquêteprocedure worden gestart bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De Ondernemingskamer kan in het belang van de vennootschap voorzieningen treffen. Ook kan de oplossing worden gezocht in de uitkoop van een aandeelhouder.

Hoe kan ik (een deel van) mijn aandelen in een BV overdragen?

Voor de levering van de aandelen is een notariële akte vereist. Je moet dus naar de notaris. In de akte van levering van de aandelen moeten we de titel van de rechtshandeling opnemen, bijvoorbeeld koop, en we moeten nagaan na op welke wijze de aandelen door de verkoper zijn verkregen en wat de koopprijs van de aandelen is en hoe deze tot stand is gekomen.

Waarom zou ik een aandeelhoudersovereenkomst opstellen?

De aandeelhoudersovereenkomst wordt gebruikt om een aantal belangrijke zaken tussen meerdere aandeelhouders vast te leggen. Daarmee worden vooraf afspraken gemaakt, zodat conflicten en onduidelijkheden achteraf kunnen worden voorkomen.
Een aandeelhoudersovereenkomst is dus van groot belang voor het bepalen en vastleggen van het kader waarbinnen aandeelhouders in de BV met elkaar dienen om te gaan. Hoewel het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst niet verplicht is, is het wel aan te raden om er een op te stellen in een BV met meerdere aandeelhouders. Vaak wordt een aandeelhoudersovereenkomst niet alleen gesloten tussen de aandeelhouders, maar is ook de BV zélf ook een partij in de overeenkomst.
Een aandeelhoudersovereenkomst is net als elke andere overeenkomst: het staat partijen vrij om erin op te nemen wat men wil. Uiteraard gelden hierbij de wettelijke uitzonderingen (verboden) die bij elke overeenkomst gelden.
In elke situatie zijn verschillende bepalingen belangrijk. Het kan zo zijn dat hier bovenstaande bepalingen in een specifieke situatie juist niet in de aandeelhoudersovereenkomst moeten worden opgenomen. Het kan ook zijn dat er nog een aantal aanvullende bepalingen moeten worden opgenomen. Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst is dan ook altijd maatwerk.

Wat regel ik in de statuten en wat in een aandeelhoudersovereenkomst?

In de BV bepalen de statuten de fundamentele zaken: van benoeming van bestuurders, tot eisen aan het aandeelhouderschap tot regels voor het overdragen van aandelen. De aandeelhoudersovereenkomst kan naast de statuten gesloten worden. Dat heeft een aantal voordelen.
Openbaar
In tegenstelling tot statuten, is een aandeelhoudersovereenkomst niet openbaar. De statuten kunnen gewoon bij de Kamer van Koophandel worden opgevraagd. Een aandeelhoudersovereenkomst is geheim en niet voor anderen beschikbaar. Belangrijke afspraken tussen aandeelhouders, zoals het nastreven van een exit, drag along, tag along en leaver bepalingen staan daarom bijna altijd in de aandeelhoudersovereenkomst.
Voorkomen van ellende
Heldere afspraken voorkomen ellende. Zeker bij de start van een onderneming is het belangrijk om goede afspraken te maken. Er kan voor worden gekozen om de afspraken te beperken tot de statuten, maar daar staat vaak niet alles in. Het is daarom verstandig af te spreken wat er gebeurt als de aandeelhouders uit elkaar gaan of bijvoorbeeld als de rollen tussen de aandeelhouders veranderen.
Elkaar kunnen aanspreken
Alle aandeelhouders ondertekenen de aandeelhoudersovereenkomst en alleen zij zijn gebonden aan de overeenkomst. Als een aandeelhouder zich niet aan de afspraken houdt die in de aandeelhoudersovereenkomst staan dan kunnen andere aandeelhouders hem daarop aanspreken. Bij de rechter kunnen aandeelhouders de aandeelhouder dan tot nakoming dwingen of schadevergoeding eisen.
Geen notaris nodig
Als er nieuwe afspraken moeten worden vastgelegd in de statuten is een besluit nodig van de algemene vergadering van de vennootschap. Ook zal de notaris de statuten moeten aanpassen. Dat kost tijd en geld. Nieuwe afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst kunnen worden vastgelegd als alle partijen daarmee instemmen, er is geen notaris voor nodig.
Vrijheid
De wet bepaalt wat er in de statuten moet komen te staan. In de aandeelhoudersovereenkomst hebben partijen zelf de vrijheid om van de wet en van de statuten af te wijken. Zij kunnen dus zelf bepalen welke (vaak commerciële) afspraken er in de overeenkomst komt te staan.
Wat als de afspraken niet worden nageleefd?
Het niet naleven van de verplichtingen uit de aandeelhoudersovereenkomst wordt op dezelfde manier goedgekeurd als in het geval van elke andere overeenkomst. Het is in de eerste plaats (onder meer) mogelijk om in dat geval de overeenkomst te ontbinden, om schadevergoeding te verkrijgen (al dan niet na een ingebrekestelling) of om simpelweg toch nakoming van de overeenkomst te vorderen. Uiteraard zijn er uitzonderingen die in specifieke gevallen kunnen gelden. Het is dan ook verstandig om eerst advies van een jurist in te winnen voordat je bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst ontbindt.
Voorkom conflicten
Een aandeelhoudersovereenkomst is een vrijwel onmisbare overeenkomst in een vennootschap met meerdere aandeelhouders. Een goede aandeelhoudersovereenkomst zorgt voor duidelijkheid en voorkomt conflicten. Ontstaan er toch conflicten, dan is de overeenkomst afdwingbaar.

Ik wil mijn BV opheffen. Hoe doe ik dat?

Op het moment echter dat een BV niet meer levensvatbaar of rendabel is, als de BV non-actief is of als jij je vennootschappelijk structuur wenst op te schonen, kan je als DGA besluiten de BV te ontbinden en vervolgens te liquideren. Schulden moeten meestal worden voldaan en vorderingen moeten worden geïnd.

Zijn er bij de ontbinding baten, dan moet er een vereffening plaatsvinden (de lange procedure). De rechtspersoon blijft dan voortbestaan tot het tijdstip waarop de vereffening is geëindigd. De bestuurders van de ontbonden vennootschap zijn vereffenaar van het vermogen van de rechtspersoon. Als de statuten van de vennootschap dit bepalen, kunnen ook andere personen vereffenaar zijn. Dat is aan jou. Als er geen vereffenaar is, wordt er één benoemd door de rechtbank. Dit gebeurt op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

Als de rechtspersoon op het moment van ontbinding geen baten heeft, eindigt die onmiddellijk (de zogenaamde turbo liquidatie). De turboliquidatie is het versneld opheffen en ontbinden van een BV. Het komt voor dat een BV jaren geen activiteiten heeft verricht. Er staat dan niets op de balans van de BV. Er zijn geen bezittingen en geen schulden aanwezig. Een turboliquidatie kan niet in alle gevallen plaatsvinden. Er gelden wel een aantal do’s en dont’s.

Vragen over ondernemingsrecht

Certificering

Wat is certificering van aandelen?

Bij het certificeren van aandelen worden de aandelen van de aandeelhouder overgedragen aan een speciaal op te richten stichting administratiekantoor. Het stichting administratiekantoor heeft enkel als doel het beheren van de aandelen en het scheppen van waarborgen voor een doeltreffend bestuur van de vennootschap. De oorspronkelijke aandeelhouder ontvangt van de stichting in ruil voor de aandelen, certificaten van aandelen. Het stemrecht in de algemene vergadering van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouder, te weten de stichting. De certificaten geven enkel het recht op dividenduitkering. De certificaathouder heeft de economische eigendom in handen. Door de certificering wordt het winstrecht en het stemrecht dus gesplitst.

Waarom zou je (aandelen) certificeren?

Er kunnen diverse redenen zijn om over te gaan tot certificering van aandelen. Aan de hand van enkele voorbeelden zullen de mogelijke redenen worden weergegeven.

Voorbeeld 1: Waarborgen van de continuïteit
Doordat alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap bij de certificering worden overgedragen aan een stichting administratiekantoor (STAK), verkrijgt de STAK daarmee de zeggenschap over het bedrijf (stemrecht in de algemene vergadering). Het bestuur van STAK kan op een zodanige wijze worden ingericht dat ingeval er zich een calamiteit voordoet in uw privé-situatie de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

Voorbeeld 2: Bedrijfsopvolging in familiebedrijven
De kinderen krijgen in een vroeg stadium de certificaten van aandelen om vermogen op te bouwen. De ouders zitten in het bestuur van de stichting en bepalen het beleid in het bedrijf.

Voorbeeld 3: Werknemersparticipaties
Vaak wordt er een speciale werknemers-STAK opgericht waarin een klein deel van het geplaatste aandelenkapitaal wordt ondergebracht. De werknemers verkrijgen ieder een paar procent van de certificaten van aandelen. De STAK mag het stemrecht uitoefenen in de algemene vergadering. Zo hebben de werknemers ieder een winstrecht in de vennootschap, maar zij hebben geen zeggenschap in de algemene vergadering.

Niet alleen aandelen, maar vaak wordt ook kunst of een familiehuis gecertificeerd. Het certificeren voorkomt dat familieleden bij de verdeling van de erfenis elkaar in de haren vliegen als bijvoorbeeld alle erfgenamen hun zinnen hebben gezet op dat ene schilderij. Door het schilderij in te brengen in een stichting administratiekantoor en ieder van de erfgenamen een gelijk aantal certificaten te schenken kan je een hoop gedoe voorkomen.

Fusies & Splitsingen

Hoe kan ik twee of meer BV's samenvoegen?

Dat kan je het beste doen middels een juridische fusie. Bij een juridische fusie gaat het vermogen van één of meer rechtspersonen onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon treedt juridisch in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon. Het grote voordeel van de juridische fusie ten opzichte van de bedrijfsfusie (activa passiva overdracht) is dat het vermogen van alle verdwijnende vennootschappen van rechtswege overgaat. Om die reden wordt de juridische fusie aangewend om snel en eenvoudig te reorganiseren binnen een concern.

Uit de wettelijke stappen volgt wel dat het een nauwkeurig te volgen procedure betreft met harde en fatale termijnen Het is dan ook van belang een voorgenomen fusie goed en tijdig in te plannen en zorgvuldig uit te voeren.

Hoe kan ik wat afsplitsen van mijn BV?

Dat kan je doen door middel van een juridische splitsing. De tegenhanger van de juridische fusie is de juridische splitsing. Er zijn twee vormen van juridische splitsing: zuivere splitsing en afsplitsing.

Zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel wordt verkregen door twee of meer andere rechtspersonen. De rechtspersoon wiens vermogen wordt overgedragen houdt bij de splitsing op te bestaan.

Bij afsplitsing gaat het vermogen, of een deel daarvan, over op één of meer verkrijgende rechtspersonen. Bij afsplitsing blijft de afsplitsende rechtspersoon wel bestaan.

Ook bestaat de mogelijkheid van een zogenoemde ‘ruziesplitsing’. Dat is een zuivere splitsing waarbij één rechtspersoon met twee of meer aandeelhouders wordt gesplitst in verschillende vennootschappen, met elk één aandeelhouder. Een dergelijke splitsing biedt ook de mogelijkheid in een reeds bestaande juridische structuur alsnog een holdingstructuur aan te brengen.

Net als bij juridische fusie gaat bij juridische splitsing het vermogen van de splitsende rechtspersoon onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verschillende vermogensbestanddelen die tezamen het vermogen vormen, hoeven daarom ook niet afzonderlijk te worden overgedragen. Voor de overdracht is bovendien geen medewerking van schuldeisers of contractpartijen nodig.

Hoewel de wettelijke procedure een aantal verplichtingen met zich brengt waarvan de naleving enige tijd kost, kan splitsing een manier zijn om een concern te herstructureren of een oplossing te vinden voor geschillen tussen aandeelhouders.

Uit de wettelijke stappen volgt wel dat het een nauwkeurig te volgen procedure betreft met harde en fatale termijnen. Het is dan ook van belang een voorgenomen (af)splitsing goed en tijdig in te plannen en zorgvuldig uit te voeren.

Vragen over erfrecht

Erfenis algemeen

Een dierbare is overleden, waar moet ik beginnen?

Het is handig om te weten of de overledene een testament had. Dit kun je zelf opvragen via het Centraal Testamentenregister of via ons.

Het testament en anders de wet vertelt wie de erfgenamen zijn. Misschien is er ook iemand aangewezen die de uitvaart mag regelen.

Wij kunnen vervolgens helpen bij het aanvaarden van de erfenis en het verzorgen van de akten die nodig zijn om bezittingen op de juiste naam te zetten.

Ik ben erfgenaam. Hoe zet ik een rekening of woning op mijn naam?

De bank of het Kadaster zal een bewijs willen zien waaruit blijkt dat je daadwerkelijk erfgenaam bent. In Nederland kun je dit bewijs leveren met een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht is een akte die de notaris afgeeft. De notaris zal onderzoek doen naar het bestaan van een testament, de familieverhoudingen en vraagt jou de erfenis te aanvaarden.

Op welke wijzen kan ik de erfenis aanvaarden?

Je kunt een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair (onder voorbehoud) aanvaarden of verwerpen. Zijn er meer schulden dan bezittingen? Dan kan het verstandig zijn om de erfenis niet zuiver te aanvaarden, je voorkomt daarmee dat je zelf aansprakelijk wordt voor het betalen van de schulden.

Wat doet een executeur?

Een executeur wordt aangewezen in het testament en krijgt de taak om de erfenis af te wikkelen. De executeur zorgt kortgezegd voor betaling van de schulden, doet belastingaangifte en maakt de erfenis klaar voor verdeling tussen de erfgenamen.

Hoe voorkom ik dat ik schulden erf?

Je kunt een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair (onder voorbehoud) aanvaarden of verwerpen.

Zijn er meer schulden dan bezittingen? Dan kan het verstandig zijn om de erfenis niet zuiver te aanvaarden, je voorkomt daarmee dat je zelf aansprakelijk wordt voor het betalen van de schulden. Als er een risico is op schulden dan is het verstandig om zo snel mogelijk advies te vragen. Let op dat je je niet als eigenaar van de erfenis gedraagt.

Erfenis binnen Europa

Ik ben erfgenaam. Hoe zet ik een buitenlandse rekening of buitenlandse woning op mijn naam?

De bank of andere instantie zal een bewijs willen zien waaruit blijkt dat je daadwerkelijk erfgenaam bent. In veel Europese landen kun je dit bewijs leveren met een Europese Verklaring van Erfrecht. 

Het is verstandig om vooraf met de buitenlandse bank of andere instantie af te stemmen welke eisen ze stellen aan een verklaring. Dit kun je zelf doen, zodat je bij ons concreet kunt aangeven wat je nodig hebt. Het is natuurlijk ook mogelijk om ons dit te laten uitzoeken.

In sommige gevallen biedt een Europese Verklaring van Erfrecht geen uitkomst, omdat het betreffende land er nog weinig ervaring mee heeft of omdat de erfgenamen bijvoorbeeld een andere verdeling van de erfenis willen. Wij adviseren je in dat geval graag over alternatieven.

Ik ben erfgenaam. Hoe zet ik een Nederlandse woning of bankrekening op mijn naam, terwijl de rest van de erfenis in het buitenland wordt afgewikkeld?

Het kan dat de erfenis is het buitenland wordt afgewikkeld omdat buitenlands recht van toepassing is. Gaat het om een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk)? Dan kun je deze buitenlandse notaris of instantie verzoeken om een Europese Verklaring van Erfrecht (EVvE). Met deze EVvE kun je je legitimeren bij de bank om toegang te krijgen tot een bankrekening. De EVvE kan daarnaast door de Nederlandse notaris worden ingeschreven in het Nederlandse Kadaster. Door de inschrijving van deze akte in het Kadaster, wordt geregistreerd wie de eigenaar is van de Nederlandse woning.

Let op: er zijn gevallen waarbij de EVvE geen oplossing biedt.

Waarom kan ik in het buitenland niet terecht met een normale Nederlandse verklaring van erfrecht?

Het kan zijn dat een instantie in het buitenland de normale Nederlandse verklaring van erfrecht weigert omdat ze een Europese Verklaring van Erfrecht willen hebben.

Sinds augustus 2015 kunnen landen van de Europese Unie hierom vragen. In 2015 is namelijk een nieuwe wet in werking getreden die voor bijna alle landen in de Europese Unie geldt. De Europese Verklaring van Erfrecht is een speciaal soort verklaring die in al deze landen geldig is.

Toch is de werkwijze per Europees land nog verschillend. Het is daarom verstandig om vooraf met de buitenlandse bank of andere instantie af te stemmen welke eisen ze stellen aan een verklaring. Dit kun je zelf doen, zodat je bij ons concreet kunt aangeven wat je nodig hebt. Het is natuurlijk ook mogelijk om ons dit te laten uitzoeken.

Wat is een Europese verklaring van erfrecht / Europäisches Nachlasszeugnis / European certificate of succession / certificat successoral européen?

In een verklaring van erfrecht wordt vastgelegd wie erfgenaam is en wie bevoegd is de erfenis af te wikkelen. Als er sprake is van internationale aspecten dan kan het zijn dat de Nederlandse verklaring van erfrecht niet volstaat. Sinds augustus 2015 kunnen (buitenlandse) instanties om een Europese Verklaring van Erfrecht vragen.

Erfenis binnen en buiten Europa

Een dierbare is overleden en er is een internationaal aspect, waar moet ik beginnen?

Al snel is sprake van een internationaal karakter, bijvoorbeeld als de overledene vermogen had in het buitenland, een andere nationaliteit of woonplaats in het buitenland.

Als een erfenis internationale aspecten heeft, moet eerst worden vastgesteld of Nederlands recht van toepassing is. Daarvoor moet onderzoek worden gedaan of er een testament is gemaakt in Nederland of het buitenland.

Het testament en anders de wet vertelt wie de erfgenamen zijn. Misschien is er ook iemand aangewezen die de uitvaart mag regelen.

Wij kunnen vervolgens helpen bij het aanvaarden van de erfenis en het verzorgen van de akten die nodig zijn om bezittingen op de juiste naam te zetten.

Hoe weet ik of er een testament is gemaakt in Nederland of het buitenland?

Als de overledene een testament heeft gemaakt in Nederland, dan blijkt dit al snel uit het Nederlandse Centraal Testamentenregister. In Nederland is dit systeem vrijwel sluitend; raadpleging van het register geeft zekerheid of in Nederland een testament is gemaakt.

Onderzoek in het buitenland start met het raadplegen van het nationale testamentenregister.

Zo kent bijvoorbeeld Duitsland het Zentrales Testamentenregister, Frankrijk het Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV) , België het Registre Central des testaments (CRT) en Spanje het Registro General de Actos de Ultima Voluntad.

Sinds 2012 is het mogelijk via het Nederlandse Centraal Testamentenregister digitaal onderzoek te doen in het testamentenregister van een aantal andere Europese landen. In andere gevallen moet er rechtstreeks bij het betreffende register inlichtingen worden ingewonnen (eventueel via een notaris/instantie ter plaatse).

Een buitenlandse instantie of notaris vraagt documenten bij mij op. Kan een Nederlandse notaris mij helpen?

De Nederlandse notaris kan je in veel gevallen helpen. Zo kunnen wij verifiëren of er in Nederland een testament is gemaakt. Als iemand in Nederland heeft gewoond kunnen wij een onderzoek doen in het bevolkingsregister naar de kinderen van de overledene. Ook kunnen we controleren of de overledene onroerend goed (zoals een woning) in Nederland op naam had.

In bepaalde gevallen is de Nederlandse notaris ook bevoegd om een Europese Verklaring van Erfrecht af te geven, die je in het buitenland kunt gebruiken om te bewijzen dat je erfgenaam bent.

Vragen over (internationaal) vermogen

Hoe regel ik een testament?

Een testament regel je bij de notaris. Je kunt allerlei wensen in je testament vastleggen. Bijvoorbeeld wie jouw erfenis krijgt en wie de afwikkeling daarvan mag regelen.
Voor het maken van een testament in Nederland heb je altijd een notaris nodig.

Kan ik zelf een testament maken?

Nee, een testament wordt in Nederland door een notaris gemaakt en ondertekend. Het is wel mogelijk om zelf wensen op te schrijven in een codicil. Maar je kunt niet alles regelen in een codicil. Wat kun je wel in een codicil opschrijven? Je kunt er specifieke bezittingen (inboedel, sieraden of kleding) in nalaten. Je kunt geen geld nalaten of erfgenamen/executeur benoemen in een codicil. Let op dat je codicil handgeschreven en gedateerd is en voorzien van jouw handtekening.

Hoe leg ik de voogdij over mijn kinderen vast?

Je kunt iemand aanwijzen die na jouw overlijden de voogdij over jouw kind(eren) krijgt. Dit kun je vastleggen in het gezagsregister van de rechtbank of in een testament. Het voordeel van een testament is dat je ook andere zaken kunt regelen voor je kind, zoals: wie beheert de erfenis voor je kind en tot welke leeftijd geldt dit? Ook bepaal je wie de afwikkeling van de erfenis regelt.

Kan ik mijn kind onterven?

Het is mogelijk om je kind te onterven in je testament. Maar volgens de wet kan jouw kind alsnog aanspraak maken op een deel van je erfenis als je overleden bent. Dit deel is beschreven in de wet en heet de ‘legitieme portie’.

Is mijn testament nog up-to-date?

Het is verstandig om eens in de vijf jaar te controleren of je testament nog up-to-date is. In 2003 is het erfrecht enorm veranderd. Heb je een testament van voor die tijd, dan is het zeker raadzaam om je testament te laten controleren.
Ook veranderen andere regels zoals die voor de erfbelasting regelmatig. Het kan dus zo zijn dat een nieuw testament belasting bespaart voor jouw erfgenamen.

Hoe laat ik mijn partner verzorgd achter?

Met een testament zorg je ervoor dat je partner verzorgd achterblijft. Zo kun je bepalen dat de eigendom van je bezittingen bij je partner blijft en je kinderen hun deel pas kunnen opeisen als je partner ook overleden is.
Als alternatief kun je ook regelen dat je partner het gebruiksrecht van de bezittingen heeft en de kinderen eigenaar worden, maar nog niets met hun eigendom kunnen doen.

Hoe bespaar ik erfbelasting voor mijn partner/ kinderen?

Een goed testament kan erfbelasting besparen voor je partner en kinderen. Zo kun je gebruik maken van de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting die voor hen gelden.
Door al tijdens leven schenkingen te doen aan je kinderen kun je voor hen erfbelasting besparen. En tot slot kan het aanpassen of opheffen van (huwelijkse) voorwaarden ook leiden tot een besparing van erfbelasting.

Wie regelt mijn zaken als ik wilsonbekwaam word?

In een levenstestament kun je een gevolmachtigde aanwijzen, bijvoorbeeld je partner, kind of goede vriend. In het levenstestament geef je de gevolmachtigde de bevoegdheid om jouw financiële en eventueel medische zaken te regelen. Je stelt vervolgens zelf de spelregels vast.
Als je niemand hebt aangewezen, dan kunnen jouw naasten een bewind aanvragen bij de rechter. De rechter benoemt dan een bewindvoerder en de bewindvoerder legt steeds verantwoording af aan de rechter.

Zijn mijn huwelijkse voorwaarden nog up-to-date?

Het is verstandig om eens in de vijf jaar te controleren of je (huwelijkse) voorwaarden nog up-to-date zijn. Is jullie vermogen gegroeid, heb je een erfenis gehad of ben je een onderneming gestart? De (huwelijkse) voorwaarden houden daar misschien nog geen rekening mee.

Heb ik huwelijkse voorwaarden nodig?

Sinds 2018 trouw je in een ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dit houdt kort gezegd in dat je alleen de bezittingen en schulden deelt die je na datum huwelijk hebt gekregen.
Huwelijkse voorwaarden zijn nog steeds verstandig als je: ondernemer bent, je inkomen, vermogen en/of pensioen geheel gescheiden wilt houden, je een groot of internationaal vermogen hebt of een andere nationaliteit hebt.

Ik ga trouwen/ samenwonen, wat moet ik regelen?

In (huwelijkse) voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst maak je afspraken die tussen jullie gelden tijdens jullie relatie en bij scheiding. Zo maak je afspraken over het delen van inkomen, vermogen en pensioen. Daarnaast is het verstandig om (levens)testamenten te maken, voor als je overlijdt of ernstig ziek wordt.

Is het verstandig om tijdens leven bezittingen op naam van mijn kinderen te zetten?

Dat kan verstandig zijn als je erfbelasting wilt besparen of stapsgewijs (bedrijfs)vermogen wilt overdragen aan je kinderen. Als je zelf de regie over de bezittingen wilt houden kun je denken aan schenken ‘op papier’, het schenken van (certificaten van) aandelen of participaties.

In welk land regel ik mijn huwelijkse voorwaarden?

Als je niet in Nederland woont of als je trouwt met iemand van een andere nationaliteit is het verstandig om je te verdiepen in de verschillende mogelijkheden voor je huwelijkse voorwaarden. In je voorwaarden kies je namelijk welk recht van toepassing is, zodat daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan in de toekomst.
Je kunt kiezen voor het recht van het land waar je (samen) woont op het moment dat je trouwt. Ook kun je kiezen voor het land waarvan je (beiden) de nationaliteit hebt. De keuze wordt in ieder geval in een groot aantal lidstaten van de Europese Unie erkend.

In welk land regel ik mijn testament?

Woon je niet in Nederland of heb je bezittingen in het buitenland? Dan is het verstandig om je te verdiepen in de verschillende mogelijkheden voor je testament. In je testament kies je namelijk welk recht van toepassing is. Volgens de Europese regels kun je alleen kiezen voor het recht van je nationaliteit. Maak je geen keuze in je testament en woon je in het buitenland, dan is het recht van toepassing van jouw laatste verblijfplaats.

Actualiteiten

Handige tools en actuele artikelen.

De eigen woning-regeling en verhuizen

De eigen woning-regeling en verhuizen

Heb je een eigen woning gekocht of verkocht? Dan heb je onder andere te maken met (hypotheek)renteaftrek, het eigenwoningforfait en overdrachtsbelasting. Het begrip eigen woning is voor al deze aspecten van belang. In deze blog komt kort aan de orde: wat is een 'eigen...

We zijn er als je ons nodig hebt!

Adres

Erasmuslaan 5
3584 AZ Utrecht