Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden vastgesteld door JULI Notaris B.V. op 1 maart 2024

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   • “JULI”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JULI Notaris B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3584 AZ) Utrecht, aan de Erasmuslaan 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82729271, tevens handelend onder de naam JULI Notaris, JULI Notaris B.V.;
   • “KNB”: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te 2511 BW Den Haag, Spui 184;
   • “Opdrachtgever”: de cliënt, zijnde één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die JULI opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden;
   • “WNA”: Wet op het notarisambt;
   • “WWFT”: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

    1. Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle door JULI uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen, en alle overige werkzaamheden van JULI, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen JULI en derden.
    2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld (waaronder mede worden begrepen derden waarmee JULI een samenwerkingsverband is aangegaan), alsmede alle notarissen, alle kandidaat-notarissen en alle overige personen die voor of namens JULI werkzaam zijn of zijn geweest, waaronder mede worden begrepen de aandeelhouders en bestuurders van JULI alsmede de aandeelhouders en bestuurders van de houdstermaatschappijen van JULI, alsmede hun rechtsopvolgers.
    3. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels opgesteld en voorhanden. Bij enig verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst doorslaggevend en bindend.

Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

    1. De opdracht wordt uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door of namens JULI en de diensten worden uitsluitend verleend namens JULI. Indien het de (stilzwijgende) bedoeling is, of de verwachting is gewekt, dat een opdracht door één of meerdere bepaalde personen wordt uitgevoerd, wordt daarmee op generlei wijze het recht van JULI uitgesloten of beperkt om bij de uitvoering van de opdracht andere personen in te schakelen.
    2. De rechtsverhouding tussen JULI en de Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW, waarbij JULI zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Er komt uitdrukkelijk geen overeenkomst tot stand met één of meer aandeelhouders van JULI of degenen die voor JULI werkzaam zijn, zodat toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
    3. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht anders voortvloeit. JULI kan slechts vertegenwoordigd worden door aan het kantoor verbonden (kandidaat-)notarissen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, beslist JULI welke (kandidaat-)notaris de werkzaamheden uitvoert.
    4. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) (rechts-)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan JULI verschuldigd zijn. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever altijd ook de debiteur. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé́ opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
    5. In het geval van overlijden en/of ontbinding en/of juridische fusie en/of juridische splitsing van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel of bijzondere titel.
    6. Een opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen als de opdracht door de Opdrachtnemer is bevestigd aan de Opdrachtgever, als de Opdrachtgever een namens JULI gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Honorarium en kosten

    1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door JULI gebruikelijk gehanteerde uurtarief voor de betreffende zaak, vermeerderd met kosten van derden.
    2. JULI mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de Opdrachtgever.
    3. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is JULI bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.
    4. Ingeval aan de werkzaamheden van JULI een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt JULI het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.
    5. JULI is voorts gerechtigd om aan de verzoeker tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder JULI berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota’s en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.
    6. JULI is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van de Opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van de door JULI in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. JULI is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Opdrachtgever verstrekt hierbij aan JULI een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
    7. Kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:69 lid 2 onder b BW komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4 Betaling

    1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel vóór het tijdstip van de ondertekening, te zijn bijgeschreven op de betaalrekening van JULI, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval, dan dient een nota binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
    2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
    3. JULI is bevoegd tussentijds te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening gebracht worden.
    4. JULI is bevoegd om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen. In dat geval kunnen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
    5. Voorts is JULI bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
    6. De juistheid van nota’s en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geschiedt.
    7. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor alle door JULI in verband met de invordering gemaakte kosten. De Opdrachtgever is voorts vanaf het moment van verzuim een rente verschuldigd over de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom en kosten. JULI is in dat geval tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen, in welk geval JULI niet aansprakelijk is voor schade en kosten die dientengevolge ontstaan. De rente bedraagt één (1) procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
    8. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van de Opdrachtgever (daaronder in ieder geval begrepen de werkelijk met die invordering gemoeide kosten, zoals kosten voor een advocaat, procesgemachtigden en arbiters of bindend adviseurs), evenals de gerechtelijke kosten. Als minimumbedrag wordt een bedrag van vijftien procent (15%) over het te incasseren bedrag (inclusief btw) gehanteerd. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten, volgens welk besluit deze kosten te allen tijde minimaal € 40,- bedragen.

Artikel 5 Uitbetaling en beheer van gelden

    1. Een vordering op JULI vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. JULI betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
    2. JULI kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. JULI zal deze gelden storten op een bankrekening als bedoeld in artikel 25 WNA, de kwaliteitsrekening. JULI is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
    3. JULI houdt één of meer derdengeldenrekening(en) aan als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt bij kredietinstelling(en) met een vergunning als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Als een kredietinstelling (negatieve) rente over het saldo van de derdengeldenrekening in rekening brengt, zal JULI deze rente tegen gelijk percentage aan opdrachtgever doorbelasten.
    4. Voor het gebruik van de derdengeldrekening kan JULI aan de cliënt kosten in rekening brengen. De tijd die wordt besteed aan de communicatie over het beheren danwel uitkeren van de derdengelden wordt in rekening gebracht naar het geldende uurtarief van de behandelaar.

Artikel 6 Aansprakelijkheid JULI

    1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan JULI gegeven opdracht, één (1) of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot het werkelijk door een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedrag vermeerderd met het eigen risico van JULI volgens die verzekering. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
    2. Indien JULI voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, waaronder eventuele betaalfouten die niet onder een verzekering gedekt zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,-
    3. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval JULI aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
    4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien JULI ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit direct of indirect schade voortvloeit.
    5. Alle aanspraken jegens JULI vervallen in elk geval twaalf maanden na het moment waarop de Opdrachtgever met de gebeurtenis, waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn. Hiermede wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
    6. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoelt, geldt ook indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
    7. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers, notarissen, aandeelhouders en bestuurders van JULI, en overige personen die bij, voor of namens JULI werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan, en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

Artikel 7 Toepasselijke beroeps- en gedragsregels, WWFT en AVG

    1. JULI houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek door JULI worden verstrekt.
    2. Bij de uitvoering van de opdracht zal JULI ook het bepaalde in de WWFT in acht nemen. In verband hiermee is JULI verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van Opdrachtgever omvat. Tevens kan JULI in verband de WWFT verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Volgens de WWFT mag JULI zijn Opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. JULI zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JULI.
    3. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan JULI voor de uitvoering van de benodigde handelingen.
    4. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de Opdrachtgever tevens bekend te zijn met het feit dat JULI gegevens verzamelt van diegenen die direct of indirect bij de dienstverlening van JULI zijn betrokken. Op de website van JULI staat de privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe het kantoor omgaat met de persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten- en geschillenregeling, geschillenbeslechting

    1. Op de opdracht, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
    2. Op de dienstverlening door de notaris is tevens de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.
    3. Als de Opdrachtgever klachten heeft over het door JULI uitgevoerde werk, of over de door JULI ingediende declaratie, zal hij deze eerst melden bij de klachtenfunctionaris van JULI. Een klachtenregeling is opvraagbaar bij JULI.
    4. Indien de klacht door JULI naar de mening van de Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze wordt behandeld, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot, voor zover het een klacht betreft als bedoeld in het Reglement Geschillencommissie Notariaat, de Geschillencommissie van de KNB of, voor tuchtklachten, de desbetreffende Kamer voor het Notariaat (zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl). De Opdrachtgever is ook bevoegd zich tot de burgerlijke rechter te wenden.
    5. Voor beslechting van geschillen door de burgerlijke rechter is uitsluitend de Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van JULI bevoegd, met dien verstande dat de Opdrachtgever overeenkomstig de voorgaande leden ook gerechtigd is zich tot de Geschillencommissie te wenden.