Reminder: registreer je UBO vóór 27 maart 2022 in het UBO-register!

UTRECHT, 25 februari 2022

Registreer je UBO(‘s) vóór 27 maart 2022 in het UBO-register

Alle entiteiten die vóór 27 september 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) moeten hun UBO(‘s) registreren in het UBO-register vóór 27 maart 2022.

Heb je je UBO(‘s) nog niet geregistreerd doe dit dan voor gemelde datum ter voorkoming van sancties (boetes).

Wat is het UBO-register?

Sinds 27 september 2020 kent Nederland een UBO-register. Het UBO-register maakt de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO(‘s)) van organisaties inzichtelijk.

De gedachte achter het UBO-register (voortvloeiend uit een Europese anti-witwas richtlijn) is dat het bijdraagt aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld.

Wie is nu (pseudo) UBO van een organisatie?

Wie kwalificeert nu als UBO voor het UBO-register? Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende van een vennootschap of andere juridische entiteit die is opgericht in Nederland.

Een UBO is altijd een natuurlijk persoon die direct of indirect (i) de uiteindelijke eigenaar (meer dan 25%) van een vennootschap of andere juridische entiteit is en/of (ii) zeggenschap (meer dan 25%) over een vennootschap of andere juridische entiteit heeft.

Omdat de UBO registratieplicht van toepassing is op verschillende rechtsvormen is niet altijd duidelijk wie de UBO is. Per type onderneming en rechtspersoon is (niet limitatief) bepaald wie moet worden beschouwd als uiteindelijk belanghebbende.

Pseudo UBO
Indien geen enkele natuurlijk persoon kwalificeert als UBO dienen alle personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de entiteit te worden ingeschreven. Dit wordt de pseudo UBO genoemd.

Een voorbeeld hiervan is: voor een BV geldt dat alle statutair bestuurders dan als pseudo UBO moeten worden geregistreerd in het UBO-register.

Welke gegevens moeten er worden geregistreerd in het UBO-register

Wat wordt publiekelijk toegankelijk?
In het UBO-register zijn de volgende gegevens van een UBO publiek toegankelijk:
i. voor- en achternaam
ii. geboortemaand en –jaar
iii. nationaliteit
iv. woonstaat
v. de aard en omvang van het economische belang van de UBO

Vanwege de privacy komt er geen registratie van de exacte percentages van het economische belang. Er wordt gebruik gemaakt van bandbreedtes van:
i. meer dan 25% tot en met 50%
ii. meer dan 50% tot en met 75%
iii. meer dan 75% tot en met 100%

Wat wordt niet publiek toegankelijk?
De volgende gegevens worden niet openbaar en zijn alleen in te zien door de bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid (FIU):
i. BSN of buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
ii. geboortedag
iii. geboorteland en –plaats
iv. woonadres

Welke entiteiten moeten een UBO registreren?

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  o met volledige rechtsbevoegdheid
  o met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Welke entiteiten hoeven geen UBO te registreren?

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Moeten buitenlandse rechtspersonen hun UBO(‘s) ook registreren?

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben (‘branch offices’) hoeven geen UBO’s in te schrijven in het Nederlandse UBO-register. Dat moeten ze in het land van oprichting doen.

Terugmeldingsplicht

Als entiteit moet je ervoor zorgen dat de informatie over de UBO(‘s) altijd juist en volledig is. De UBO informatie in het UBO-register moet toereikend, accuraat en actueel zijn.

Daarom bestaat er een terugmeldingsplicht voor Wwft-instellingen (o.a. banken, notarissen en belastingadviseurs).

Wat houdt deze terugmeldingsplicht in?
Als notaris zijn we verplicht om melding aan de KvK te doen in het geval wij twijfel hebben over de juistheid van bepaalde UBO informatie. Als we dit niet doen plegen we een economisch delict.

Boetes/strafrechtelijke vervolging

Indien je in strijd handelt met genoemde UBO registratieverplichtingen dan kan er sprake zijn van een economisch delict. Je kunt hiervoor hoge boetes krijgen en/of strafrechtelijk worden vervolgd. Het Bureau Economische Handhaving, onderdeel van de Belastingdienst, houdt zich bezig met de opsporing van een delict en het Openbaar Ministerie met de vervolging ervan.

Afschermingsmogelijkheden

In het kader van de privacy zijn er een paar afschermingsmogelijkheden. Het is alleen mogelijk om je gegevens af te laten schermen indien:

 1. je minderjarig bent en/of
 2. je onder curatele staat en/of
 3. als veiligheidsrisico’s op je van toepassing zijn en die onder overheidsbescherming staan

Kan de notaris de inschrijving doen in het UBO-register?

Degene aan wie de vennootschap / entiteit toebehoort is verplicht de inschrijving te doen. Denk hierbij aan de statutair bestuurders of maten / vennoten indien sprake is van een personenvennootschap. De UBO moet hieraan meewerken en op verzoek ook alle informatie aanleveren die nodig is voor de inschrijving.

Wij kunnen als notaris de inschrijving in het UBO-register voor je verzorgen. Praktisch gebeurt dit op dezelfde manier als hoe doorgaans wijzigingen door ons bij het handelsregister worden doorgegeven. Aan de hand van een verklaring van de bevoegde persoon (bv. de statutair bestuurder) wie de UBO is en op grond van de door ons ontvangen en beoordeelde documenten kunnen we de (pseudo) UBO registreren.

Vragen?

Heb je vragen over het UBO-register en/of wil je dat wij de registratie verzorgen vóór 27 maart 2022? Dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. We helpen je graag!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Inge van Pelt

AUTEUR

Inge van Pelt

Specialist | ondernemingsrecht

Het adviseren over jouw vennootschapsstructuur, afspraken tussen aandeelhouders, aandelenoverdrachten, bedrijfsopvolging, private equity, fusies & splitsingen, anonimiserings- en UBO-vraagstukken behoort tot mijn dagelijkse praktijk.